Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Lễ tân > Xếp bàn cho khách

Xếp bàn cho khách

1. Mục đích

Giúp lễ tân ghi xếp bàn cho khách trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện
1. Tại thông tin đặt chỗ của khách, nhấn biểu tượng  để xếp bàn cho khách.

2. Chọn bàn cho khách.
3. Nhấn Đồng ý.

 

Xem thêm