Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý thực đơn > Thêm Sở thích phục vụ cho thực đơn

Thêm Sở thích phục vụ cho thực đơn

1. Mục đích
Thêm sở thích phục vụ dùng chung để áp dụng cùng 1 lúc cho nhiều món khác nhau, giúp nhân viên nhà hàng tiết kiệm thời gian nhập liệu khi khai báo thực đơn.
2. Các bước thực hiện
Để thêm và áp dụng sở thích phục vụ cho món, thực hiện theo các bước sau:
2.1 Thêm sở thích phục vụ dùng chung
​Áp dụng trong trường hợp nhiều món có cùng Sở thích phục vụ và quản lý nhà hàng không có nhu cầu quản lý về số lượng nguyên vật liệu dùng để chế biến Sở thích phục vụ đó. Ví dụ như các sở thích: thêm đường, thêm đá...

1. Nhấn chọn Danh mục/Sở thích phục vụ.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo sở thích phục vụ dùng chung.
4. Nhấn Cất.

2.2 Thêm Sở thích phục vụ từ thực đơn
​Áp dụng trong trường hợp nhiều món có cùng Sở thích phục vụ và quản lý nhà hàng có nhu cầu quản lý về số lượng nguyên vật liệu dùng để chế biến Sở thích phục vụ đó. Ví dụ như các sở thích: thêm thịt, thêm trứng...
Lưu ý: Món ăn/đồ uống đã thiết lập Định lượng nguyên vật liệu khi khai báo thực đơn.
1. Nhấn chọn Thêm từ thực đơn.
2. Nhập tên món hoặc thiết lập các điều kiện lọc để chọn món, nhấn Tìm kiếm.
3. Chọn món từ thực đơn là sở thích phục vụ.
4. Nhấn Chọn.

2.3 Chọn Sở thích phục vụ dùng chung cho nhiều món
1. Nhấn Áp dụng cho món tương ứng với sở thích phục vụ muốn chọn.

2. Thiết lập các điều kiện lọc để tìm món, nhấn Tìm kiếm.
3. Nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn món muốn áp dụng.

5. Nhấn chọn biểu tượng .
6. Nhấn Đồng ý.

7. Khi đó các món được áp dụng sẽ đều có sở thích phục vụ đã chọn. 


 

 

Xem thêm