Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R59

R59

I. Web
1. Quản lý chuỗi nhà hàng mong muốn phân quyền chi tiết cho từng vai trò quản lý trong nhà hàng chỉ được xem hoặc sửa 1 chức năng nhất định để công việc quản lý thuận lợi hơn và bảo mật các thông tin nhà hàng (Thí điểm cho một số khách hàng)
2. Cải tiến tính năng lịch sử gửi bếp/bar để đảm bảo hoạt động thông suốt của các nhà hàng và giảm tải cho hệ thống máy chủ MISA
II. PC/POS
1. Thu ngân mong muốn có thể chỉnh sửa đơn giá của món theo nhu cầu ăn của khách hàng để thuận tiện hơn trong công tác tính tiền cho khách (Hiện nay phần mềm không cho sửa giá món)
2. Khi khách hàng đến xin lại hóa đơn hoặc Khách hàng đến thanh toán nợ, Thu ngân muốn tìm và in lại các hóa đơn của khách theo nhu cầu
III. Mobile
1. Thu ngân mong muốn có thể chỉnh sửa đơn giá của món theo nhu cầu ăn của khách hàng để thuận tiện hơn trong công tác tính tiền cho khách (Hiện nay phần mềm không cho sửa giá món)
2. Khi khách hàng đến xin lại hóa đơn hoặc Khách hàng đến thanh toán nợ, Thu ngân muốn tìm và in lại các hóa đơn của khách theo nhu cầu

I. Web
1. Quản lý chuỗi nhà hàng mong muốn phân quyền chi tiết cho từng vai trò quản lý trong nhà hàng chỉ được xem hoặc sửa 1 chức năng nhất định để công việc quản lý thuận lợi hơn và bảo mật các thông tin nhà hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R59, chương trình cho phép quản lý tùy chỉnh các quyền trên vai trò của nhân viên, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quyền hạn thực tế.
Các bước thực hiện: 
 • Nhấn Thiết lập/Quản lý vai trò.
 • Chọn vai trò muốn tùy chỉnh quyền, nhấn Sửa.

 • Tích chọn nếu muốn phân thêm quyền hoặc bỏ tích chọn nếu muốn loại bỏ quyền trên vai trò.
Ví dụ: Loại bỏ quyền thiết lập Két đựng tiền, Ca làm việc, Thẻ ngân hàng,... trên vai trò Kế toán.

 • Nhấn Lưu.
--Vui lòng liên hệ MISA để được sử dụng tính năng này.

2. Cải tiến tính năng lịch sử gửi bếp/bar để đảm bảo hoạt động thông suốt của các nhà hàng và giảm tải cho hệ thống máy chủ MISA
Chi tiết thay đổi:
 Kể từ phiên bản R59, chương trình cải tiến tính năng Lịch sử gửi bếp/bar và In phiếu thay đổi tại bếp/bar, giúp nhà hàng sử dụng phần mềm CUKCUK ổn định, nhanh hơn.
Lịch sử gửi bếp/bar:
 • Trường hợp nhà hàng sử dụng tính năng Lịch sử gửi bếp/bar, chương trình thay đổi: Máy thu ngân/NV ghi order nào gửi bếp/bar thì sẽ chỉ máy đó có quyền in lại order đó, các máy thu ngân/NV ghi order khác sẽ không thực hiện in được (không thấy order in lại trên tab Lịch sử gửi bếp/bar\Đã gửi)

In lại phiếu chế biến:
 • Phiên bản R59, chương trình cho phép quản lý thiết lập không in lại phiếu chế biến tại mục Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung, tab Mua hàng/Bán hàng.

 • Khi có những thay đổi trên order: số bàn, số người, ghi chú... thu ngân sẽ chỉ cần thực hiện Cất order, chức năng Gửi bếp/bar sẽ mờ đi.
PC/POS:
Mobile


II. PC/POS
1. Thu ngân mong muốn có thể chỉnh sửa đơn giá của món theo nhu cầu ăn của khách hàng để thuận tiện hơn trong công tác tính tiền cho khách (Hiện nay phần mềm không cho sửa giá món)
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng, khi gọi món, tùy theo yêu cầu của khách thu ngân sẽ tự quyết định và điều chỉnh giá bán của món. Kể từ phiên bản R59, để đáp ứng nhu cầu này, chương trình cho phép thu ngân tự chỉnh sửa giá bán của món khi ghi nhận order cho khách.
Các bước thực hiện:
Trên trang web quản lý.
1. Trên danh sách thực đơn tại nhà hàng, quản lý thực hiện thiết lập các món được điều chỉnh giá:
  • Nhấn sửa món cho phép điều chỉnh giá, tích chọn Điều chỉnh giá tự do.
Lưu ý: Hiện tại phiên bản R59, chương trình chỉ cho phép quản lý điều chỉnh giá cho món thủ công trên web quản lý, chưa đáp ứng với hình thức nhập khẩu bằng file excel và chỉnh sửa trên phần mềm Bán hàng, ứng dụng Quản lý.
2. Thực hiện phân thêm quyền Điều chỉnh giá bán cho thu ngân nhà hàng.

Trên phần mềm CUKCUK Bán hàng
 • Khi thu ngân ghi nhận món cho khách, có thể điều chỉnh giá bằng cách:
 • Nhấn chọn món điều chỉnh, nhấn Điều chỉnh giá.

 • Nhập giá điều chỉnh, nhấn Đồng ý.
2. Khi khách hàng đến xin lại hóa đơn hoặc Khách hàng đến thanh toán nợ, Thu ngân muốn tìm và in lại các hóa đơn của khách theo nhu cầu
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, chương trình sẽ lưu trữ các hóa đơn trên máy PC/POS của thu ngân trong vòng 2 tháng. Với các hóa đơn trước đó, chỉ có thể tìm kiếm và xem trên web Quản lý. Trường hợp cần in lại hóa đơn cho khách hàng thanh toán trước 2 tháng, thu ngân sẽ không thực hiện được. Kể từ phiên bản R59, chương trình cho phép thu ngân tìm kiếm trực tuyến để xem lại và in hóa đơn cho khách hàng.
Các bước thực hiện:
 • Trên Danh sách hóa đơn, nhấn Tìm kiếm trực tuyến.

 • Chọn khoảng thời gian phát sinh hóa đơn.

 • Thực hiện tìm kiếm theo tên hoặc theo số hóa đơn. • Khi đó chương trình sẽ tìm kiếm được hóa đơn, thu ngân có thể xem và in lại hóa đơn cho khách.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng tìm kiếm trực tuyến càn đảm bảo máy thu ngân có kết nối internet.

III. Mobile

1. Thu ngân mong muốn có thể chỉnh sửa đơn giá của món theo nhu cầu ăn của khách hàng để thuận tiện hơn trong công tác tính tiền cho khách (Hiện nay phần mềm không cho sửa giá món)
Chi tiết thay đổi: Tại một số nhà hàng, khi gọi món, tùy theo yêu cầu của khách thu ngân sẽ tự quyết định và điều chỉnh giá bán của món. Kể từ phiên bản R59, để đáp ứng nhu cầu này, chương trình cho phép thu ngân tự chỉnh sửa giá bán của món khi ghi nhận order cho khách.
Các bước thực hiện:
Trên trang web quản lý.
1. Trên danh sách thực đơn tại nhà hàng, quản lý thực hiện thiết lập các món được điều chỉnh giá:
  • Nhấn sửa món cho phép điều chỉnh giá, tích chọn Điều chỉnh giá tự do.
Lưu ý: Hiện tại phiên bản R59, chương trình chỉ cho phép quản lý điều chỉnh giá cho món thủ công trên web quản lý, chưa đáp ứng với hình thức nhập khẩu bằng file excel và chỉnh sửa trên phần mềm Bán hàng, ứng dụng Quản lý.
2. Thực hiện phân thêm quyền Điều chỉnh giá bán cho thu ngân nhà hàng.

  Trên phần mềm CUKCUK Bán hàng
  • Khi thu ngân ghi nhận món cho khách, có thể điều chỉnh giá bằng cách:
  • Nhấn chọn món điều chỉnh, nhấn Điều chỉnh giá.

  • Nhập giá điều chỉnh, nhấn Đồng ý.
  2. Khi khách hàng đến xin lại hóa đơn hoặc Khách hàng đến thanh toán nợ, Thu ngân muốn tìm và in lại các hóa đơn của khách theo nhu cầu
  Chi tiết thay đổi: 
  Hiện tại, chương trình sẽ lưu trữ các hóa đơn trên máy PC/POS của thu ngân trong vòng 2 tháng. Với các hóa đơn trước đó, chỉ có thể tìm kiếm và xem trên web Quản lý. Trường hợp cần in lại hóa đơn cho khách hàng thanh toán trước 2 tháng, thu ngân sẽ không thực hiện được. Kể từ phiên bản R59, chương trình cho phép thu ngân tìm kiếm trực tuyến để xem lại và in hóa đơn cho khách hàng.
  Các bước thực hiện:
  • Trên Danh sách hóa đơn, bật chức năng Tìm kiếm trực tuyến.

  • Chọn khoảng thời gian phát sinh hóa đơn.

  • Thực hiện tìm kiếm theo tên hoặc theo số hóa đơn.  • Khi đó chương trình sẽ tìm kiếm được hóa đơn, thu ngân có thể xem và in lại hóa đơn cho khách.

  Lưu ý: Để sử dụng tính năng tìm kiếm trực tuyến càn đảm bảo máy thu ngân có kết nối internet.
   

  Xem thêm