Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Bàn giao ca

Bàn giao ca

1. Mục đích
Giúp thu ngân thực hiện các nghiệp vụ khi kết thúc ca làm việc bao gồm: Kiểm tra số liệu doanh thu ca làm việckiểm đếm tiền và bàn giao két cuối ca làm việc.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1. Kiểm tra số liệu doanh thu ca làm việc

Các bước thực hiện
1. Nhấn biểu tượng \Báo cáo Tổng hợp\Báo cáo hoạt động trong ca.

2. Nhấn Xem chi tiết để xem nội dung các khoản thu tương ứng.
3. Nhấn Xem doanh thu theo mặt hàng trong trường hợp muốn xem doanh thu trong ca theo số lượng mặt hàng bán ra.

3.2. Kiểm đếm tiền và bàn giao két cuối ca làm việc
Các bước thực hiện
1. Đăng xuất ra khỏi phần mềm. Chọn trên màn hình đóng ca.

2. Tích chọn Chi tiết kiểm đếm và nhập số lượng mệnh giá tiền thực tế nếu muốn bàn giao ca theo thực tế két.


3. Nhấn vào Chi tiết trên thông tin SL Order chưa thanh toán để xem thông tin những order đang phục vụ.
4. Nhấn In biên bản nếu muốn in biên bản giao ca.

  • Tích chọn In chi tiết Order chưa thanh toán để hiển thị thông tin order chưa thanh toán trên biên bản bàn giao ca.
  • Còn nếu muốn hiển thị thông tin mệnh giá tiền trên biên bản bàn giao ca thì tích chọn In kèm chi tiết kiểm đếm.
5. Nhấn Đóng ca.
 

Xem thêm