Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Bán hàng > Quản lý khuyến mại > Xây dựng chương trình khuyến mại > Tặng món

Tặng món

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thiết lập chương trình khuyến mại tặng món cho khách.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để xây dựng chương trình khuyến mại tặng món, thực hiện như sau:
1. Chọn Khuyến mại.
2. Chọn tab Chương trình khuyến mại.
3. Nhấn Thêm\Tặng món.
4. Khai báo các thông tin chương trình khuyến mại dựa trên chính sách bán hàng của nhà hàng.
Lưu ý: 
    • Chọn Áp dụng cho Hạng thẻ nếu nhà hàng khai báo thông tin hạng thẻ khi khai báo khách hàng.
    • Chọn Áp dụng cho Nhóm khách hàng nếu nhà hàng đã khai báo nhóm khách hàng.
 

Xem thêm