Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý khuyến mại > Xây dựng chương trình khuyến mại > Tặng món

Tặng món

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thiết lập chương trình khuyến mại tặng món cho khách.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để xây dựng chương trình khuyến mại tặng món, thực hiện như sau:
1. Chọn Khuyến mại.
2. Chọn tab Chương trình khuyến mại.
3. Nhấn Thêm\Tặng món.
4. Khai báo các thông tin chương trình khuyến mại dựa trên chính sách bán hàng của nhà hàng.

Lưu ý: 
    • Tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền nếu muốn phần mềm tự động tích chọn khuyến mại khi thu ngân tính tiền cho khách.
 

Xem thêm